ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αποδοχή Υπηρεσιών
Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας ή / και την Υπηρεσία επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και συναινέσει σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, καθώς και στη Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη, στην Πολιτική απορρήτου, στην Πολιτική cookie και στην Πολιτική συμβατότητας των υπηρεσιών.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή/και να διακόψει τις υπηρεσίες της προς οποιονδήποτε χρήστη, σε περίπτωση που, κατά την εύλογη κρίση της Εταιρίας, ο χρήστης παρέβη σε κακόβουλη χρήση ή σε περίπτωση που η πρόσβαση του χρήστη δύναται να θέσει σε κίνδυνο την Εταιρία ή/και τον ίδιο τον χρήστη ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
Η εταιρία δεν διατηρεί σε αρχείο και δεν θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών της που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.
Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.
Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της εταιρίας θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας και μόνο.
Προς τούτο δε ο πελάτης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης των υπηρεσιών μας.

Σύμβαση Υπηρεσιών
Η εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των υπηρεσιών που θα αναφέρονται για το σκοπό αυτό και θα υποχρεούται να διαθέτει ειδικούς για να εκτελέσουν το έργο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης και με βάση τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε άνω των 18 ετών.
Η υπηρεσία θα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική ή οικιακή χρήση του ΠΕΛΑΤΗ και μόνο με την συγκατάθεσή του, ενώ για κάθε άλλη χρήση στην οποία τυχόν προβεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ (πέραν της προσωπικής ή οικιακής) με την οποία τυχόν παραβιάζονται διατάξεις περί «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και "Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας" χωρίς συγκατάθεση, ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία, σε περίπτωση παραβίασης αυτών την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο ΠΕΛΑΤΗΣ και μόνο.
Είναι ευθύνη του τελικού χρήστη να τηρεί όλους τους ισχύοντες νόμους της χώρας του.
Η Εταιρία δεν ελέγχει, δεν παρακολουθεί και δεν γνωρίζει πώς εκμεταλλεύεται ο χρήστης τις υπηρεσίες της.
Αναγνωρίζετε ότι η εταιρία μας δεν ενθαρρύνει τους χρήστες για παράνομες χρήσεις και υπηρεσίες.
Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε μορφή κακόβουλης χρήσης.
Ενημερωθείτε προσεχτικά για τους ισχύοντες νόμους της χώρας σας.

Αποδοχή Υπηρεσιών
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κατά το Ν. 2121/1993 και τους συναφείς κανόνες ευρωπαϊκού δικαίου και διεθνών συμβάσεων η λήψη, αποθήκευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ΙχνηΝet, με την επιφύλαξη των όσων ρητά και περιοριστικά αναφέρονται στους Όρους Χρήσης.

Ο παρών δικτυακός τόπος ιχνη.net (εφεξής «Ιστότοπος») ανήκει στην εταιρία ΙχνηΝετ Σύμβουλοι Ασφαλείας - Αναλυτές (εφεξής «ΙχνηΝet»), της οποίας αποτελεί δημιούργημα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, και ιδίως του νόμου 2121/1993 («Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»), του ευρωπαϊκού δικαίου και των συναφών διεθνών συμβάσεων, η δε χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

1) Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ο Iστότοπος περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΙχνηNet. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει ιδίως κείμενα, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες και εν γένει όλων των αρχείων και δεδομένων του δικτυακού κόμβου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά

2) Η ΙχνηNet ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Για μη κερδοσκοπικούς εκπαιδευτικούς ή μη κερδοσκοπικούς ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων στοιχείων από τα αναφερόμενα ενδεικτικά στην προηγούμενη παράγραφο, τα οποία περιέχονται στον Ιστότοπο, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από τον Ιστότοπο (https://ιχνη.net) και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στον Ιστότοπο), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του Ιστότοπου).

3) Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη (downloading), αποθήκευση, αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου του Ιστότοπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2 καθώς και η δημιουργία οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΙχνηNet ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

5) Η ΙχνηNet δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου και οι εν γένει πληροφορίες του είναι αποτέλεσμα έρευνας. Παρά το ότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια αντικειμενικής προσέγγισης δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση ακριβούς παρουσίασης του περιεχομένου του.

6) Ο παρών δικτυακός τόπος πιθανόν εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για παραπάνω πληροφορίες. Η ΙχνηNet δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με τον Ιστότοπο μέσω συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων ο Ιστότοπος και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή σας.

7) Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες για να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στις φόρμες Επικοινωνίας του Ιστότοπου συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία της ΙχνηNet, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή της και δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη.

8) Τα ηλεκτρονικά μηνύματα (email) περιέχουν πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές και απόρρητες. Σε περίπτωση που περιέλθει σε σας από λάθος χωρίς να είσαστε ο σκοπούμενος παραλήπτης, παρακαλούμε να το διαγράψετε άμεσα από το σύστημά σας και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα. Η αντιγραφή, χρήση ή κοινοποίηση σε τρίτους του μηνύματος αυτού από μη κατονομαζόμενο παραλήπτη, αντίκειται στο νόμο. Το περιεχόμενο του μηνύματος (email) αυτού περιέχει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του. Το περιεχόμενο του μηνύματος (email) αυτού δεν περιέχει επιβλαβή η επιζήμια αρχεία. Το περιεχόμενο του μηνύματος (email) περιέχει μόνο γραπτές οδηγίες και πληροφορίες. Το Internet όμως δεν αποτελεί ασφαλές περιβάλλον και ο αποστολέας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς του παρόντος μηνύματος. Στον παραλήπτη επαφίεται αποκλειστικά η ευθύνη για προστασία του συστήματός του από ιούς και για επιβεβαίωση του περιεχομένου του παρόντος. Το παρόν μήνυμα (email) δεν συνιστά πρόταση για κατάρτιση σύμβασης, τροποποίηση σύμβασης ή αποδοχή μίας πρότασης κατάρτισης σύμβασης, εκτός εάν ορίζεται ρητά και απερίφραστα ως «πρόταση για σύναψη ηλεκτρονικής σύμβασης - αποδοχή των πληροφοριών και συνεργασία».

9) Ο εκάστοτε επισκέπτης-χρήστης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες του ιστότοπου με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω παρεχομένων πληροφοριών, από παραπλανητικές πληροφορίες και αναφορές τρίτων που μπορεί να προβάλλονται, διαφημίζονται ή να σχετίζονται με την ΙχνηNet.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε με αυτά τα cookies.

10) Η ΙχνηNet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.

Εάν σε οποιοδήποτε σημείο δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, της Πολιτικής Απορρήτου, της Πολιτικής Cookie και της Πολιτικής Συμβατότητας των υπηρεσιών,
θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του ιστότοπου ή και τις υπηρεσίες μας.