ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συμφωνητικό Εχεμύθειας

Η σύμβαση εμπιστευτικότητας (ή αλλιώς «συμφωνητικό εχεμύθειας») είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης απόλυτης εχεμύθειας για όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους έχουν παρασχεθεί ή θα τους παρασχεθούν στο μέλλον, καθώς και για όλες τις πληροφορίες στις οποίες δίνεται πρόσβαση στα πλαίσια της εν λόγω συνεργασίας τους.

Η σύμβαση εμπιστευτικότητας προστατεύει όλες τις πληροφορίες, σε γραπτή ή μη μορφή, ιδιωτικής ή εμπιστευτικής φύσης, που αποτελούν είτε αποκλειστική περιούσια της επιχείρησης είτε πληροφορίες τις οποίες η επιχείρηση οφείλει ή επιθυμεί να προστατεύσει. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να αφορούν (ενδεικτικώς αναφερόμενα:) προϊόντα, μεθόδους εργασίας, τεχνικές, διαδικασίες, φόρμουλες, πλάνα ανάπτυξης, αποτελέσματα έρευνας ή κλινικών μελετών, οικονομικά και προσωπικά δεδομένα και, κυρίως, λίστες πελατών και προμηθευτών (ή ακόμα και υποψηφίων πελατών της επιχείρησης). Η σύμβαση εμπιστευτικότητας σκόπιμο είναι να χρησιμοποιείται και στις περιπτώσεις των «εμπορικών μυστικών» (trade secrets) των οποίων η μυστικότητα παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση.

Ο νόμος προστατεύει εκ των πραγμάτων όλα τα υποκείμενα δικαίου (είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα) που για κάποιο λόγο έχουν έννομο συμφέρον και δικαίωμα να κρατήσουν μυστικές από τρίτους τις πληροφορίες που τους αφορούν, ακόμα και χωρίς κάποια τέτοια ρήτρα εμπιστευτικότητας.

Έτσι, για παράδειγμα τα φυσικά πρόσωπα προστατεύονται από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις προστατεύονται ως προς την τεχνογνωσία τους και τις επιχειρηματικές τους πληροφορίες από κάθε παράνομη χρήση ή αποκάλυψή τους με βάση το εμπορικό απόρρητο (βλ. Οδηγία ΕΕ 2016/943), οι καταθέτες των Τραπεζών με βάσει το τραπεζικό απόρρητο, ενώ επίσης σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και για αυτές που δεν υφίσταται κάποια ειδική ρύθμιση, μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του ΑΚ περί αποζημιώσεων όποιου ζημιώθηκε υπαίτια από συμπεριφορά άλλου (914 ΑΚ).

Εάν σε οποιοδήποτε σημείο δεν συμφωνείτε με αυτή την Σύμβαση Εμπιστευτικότητας και της Πολιτικής των υπηρεσιών μας, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του ιστότοπου ή και τις υπηρεσίες μας.